Algemene voorwaarden
WESOCIALCOMMUNITY B.V. [HANDELT ONDER WESOCIALWOMEN & WESOCIALMEN]

ARTIKEL 1: DE OVEREENKOMST 
1.1 Aanmelding voor één van onze programma’s aangeboden door WeSocialCOMMUNITY B.V. (WSC), betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
1.2 WSC behoudt zich het recht om deelnemers van onze programma’s te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID EN EIGEN RISICO 
2.1 WSC spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organi-satorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer tijdens het programma, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van het programma aan deelnemer wordt verstrekt. WSC sluit iedere, naar redelijke wijze, aansprakelijk-heid hiervoor uit.
2.2 Deelname aan de programma’s, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
2.3 De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Neem bij twijfel contact op met uw (behandeld) (huis) arts en/of specialist(en). 

ARTIKEL 3: HUISREGELS 
3.1 Iedere deelnemer dient zich te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de panden waar de programma’s plaatsvinden.
3.2 Mobiele telefoons dienen tijdens het programma uitgeschakeld te worden tenzij anders is aangege-ven.
3.3 WSC is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van (persoonlijke) eigendommen van de deelnemer.

ARTIKEL 4: BETALING 
4.1 Betaling voor het afgenomen programma dient plaats te vinden zoals aangegeven op de te verzen-den factuur. Deze factuur dient binnen vijf dagen na aanmelding via de mail verzonden te worden door WSC.
4.2 Wanneer de deelnemer de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt WSC het recht zich voor, het programma te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

ARTIKEL 5: ANNULERINGEN 
5.1 De deelnemer heeft het recht om tot acht dagen na aanmelding voor een programma te annuleren doch alleen per ingezonden mail. Bij annulering binnen gestelde termijn, zullen er geen kosten in reke-ning worden gebracht.
5.2 Na het verstrijken van gestelde termijn in artikel 5.1 wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. 

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN 
6.1 WSC behoudt zich de vrijheid om de algemene voorwaarden, de prijzen, de trainers, karakter, tijden, locatie en data van de programma’s te allen tijde te wijzigen. 

CONTACT 
Indien u vragen mocht hebben over de algemene voorwaarden van WeSocialCOMMUNITY B.V., dan kunt u altijd per email een bericht sturen.

WeSocialCOMMUNITY B.V. 
Rijswijkstraat 175K8,
1062 EV, Amsterdam
Telefoon: +31 (0) 20 220 2103
Contact: hello@wesocialcommunity.com
©2018-2019 WeSocialWOMEN.com

Gezien op: LINDA.festival
Ons andere label: WeSocialMEN